Type9

Aanbod

Ons onderwijsaanbod

______________________________________________________

Type 9

_____________________________________________________

Wij bieden ons onderwijs op maat ook aan voor jongeren met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis.


Leerlingen met ASS hebben een andere manier van waarnemen, voelen en denken. Ze interpreteren de wereld op een andere manier en daar moeten we rekening mee houden.


Onze school biedt kansen aan deze leerlingen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, afgestemd op de specifieke behoeften van leerlingen met autisme. We omringen hen met zoveel mogelijk zorg. Hierbij werken wij met een handelingsplanmatige aanpak, aangestuurd vanuit een geïntegreerd, multidisciplinair team.


Onze school kiest voor een geïntegreerde werking, waarbij de klasgroep een diverse samenstelling heeft, zowel jongeren met als zonder diagnose ASS zitten in eenzelfde klas. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat deze sociale context waarin ze dagelijks functioneren, hen stimuleert om sociale relaties aan te gaan en hieruit te leren. Dit leerproces is wederkerig: hun talenten en sterke kanten zijn een inspiratiebron voor jongeren zonder ASS.


Hoe ondersteunen wij deze leerlingen?


* De leerlingen in zijn totaliteit staat centraal

* Toekomst- en realiteitsgericht werken

* Zelfredzaamheid en zelfstandigheid nastrevenOnze leerlingen kunnen rekenen op sociaal-emotionele begeleiding. We zorgen ervoor dat onze communicatie erg duidelijk is en dat vaste structuren zo beperkt mogelijk doorbroken worden. We voeren een tweesporenbeleid d.w.z. dat we enerzijds werken naar het zo weinig mogelijk nodig hebben van visualisatie, maar anderzijds blijven we het wel aanreiken wanneer onze leerlingen er nood aan hebben.


We streven naar een zo zelfstandig en flexibel mogelijk functioneren. We oefenen de jongere zich weerbaar op te stellen en bereiden hen voor op een zo autonoom en volwaardig mogelijk participeren aan de maatschappij en trachten hen klaar te stomen voor tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.


Onze school profileert zich als een open school. Openheid bevordert betrokkenheid. We zijn bereikbaar voor leerlingen en ouders in een sfeer van respect en vertrouwen. Eerlijkheid, oprechtheid en verdraagzaamheid zijn sleutelbegrippen binnen onze werking. Onze school is een plek waar elke jongere er mag zijn, er toe doet en waar respect heerst. Respect voor zichzelf, maar ook voor anderen. We streven naar een positieve omgang met elkaar vanuit eerbied voor het ‘anders-zijn’, het ‘bijzonder-zijn’ van elk individu. Diversiteit is een meerwaarde voor het leerproces van elk kind en de totale vorming van elk persoon.


We profileren ons als een autismevriendelijke school die over de expertise beschikt om een aanbod te organiseren die optimale leer- en ontwikkelingskansen creëert voor jongeren met ASS.